Blue & Orange

Gorgeous autumn colours, Arrowhead Provincial Park, Ontario, October 2012

Gorgeous autumn colours, Arrowhead Provincial Park, Ontario, October 2012